03.219.27.90 info@tclo.be

Disclaimer

U bent hier

Privacy

TCLO hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers:
Ofschoon de meeste informatie op of via de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke
gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke
informatie wordt gevraagd. (bijvoorbeeld via ons contactformulier )In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • Het TCLO webbestuur zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid i.v.m website :

Inhoud :

Het TCLO-webbestuur besteedt de grootste zorg aan het ontwerp, instandhouding en bijwerking van de informatie op deze site en in de digitale nieuwsbrief. De eigenaar van deze site, met name het algemeen bestuur van vzw tennisclub Linkeroever kan echter niet altijd de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site of in de nieuwsbrief bevindt , en men kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Links :

Deze site bevat links naar andere websites waarover het algemeen bestuur van de VZW geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het algemeen bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Voor vragen betreffende de website kan men steeds terecht bij de beheerder van de site.