03.219.27.90 info@tclo.be

Clubreglement

U bent hier

1. Door betaling van het lidgeld treedt men toe tot Tennisclub Linkeroever en aanvaardt men het hiernavolgende clubreglement :

2. Ieder clublid krijgt een strikt persoonlijke badge met foto verplicht, die op verzoek van een verantwoordelijke getoond wordt. Wie wil spelen en deze badge niet bij heeft, koopt een dagbadge bij de uitbater (1 euro).

3. De badges met foto mogen slechts opgehangen worden door het lid zelf,na aankomst in het clubhuis, op het uur dat dit wil spelen. Daarna moet de speler op de terreinen van de club aanwezig blijven, zoniet vervalt zijn recht op de speelbeurt en moet hij de badge wegnemen. Wanneer zijn badge op het bord hangt, betekent dit dat men een meespeler vraagt. Indien men enkel met een bepaald clublid wenst te spelen, kan dit via het reservatieblad of wordt er gewacht met het ophangen van de badges tot beide of die vier spelers aanwezig zijn.Als alle pleinen benomen zijn, mag men bijhangen om een dubbel te vormen.Dit gebeurt onder volgende voorwaarden :

 • men moet steeds met twee bijhangen om zo probleemloos tot een dubbelspel te komen. Vindt men geen vierde partner, dan primeert het enkelspel.
 • zijn er nog pleinen ter beschikking, dan kan men niemand verplichten een voorgenomen enkelspel om te zetten in een dubbelspel.

4. Enkel voor de clubkampioenschappen, interclub matchen, vriendenclubs en organisaties door het sportbestuur mag op voorhand en op de wijze die het sportbestuur voorschrijft (vb. inschrijvingsboeken) een terrein voorbehouden worden mits het daartoe bestemde bericht op het bord wordt opgehangen. Wanneer men een terrein voorbehoudt om het even welke gerechtvaardigde reden, zal men 5 minuten vooraf aanwezig zijn of de reservatie vervalt. Het sportbestuur bepaalt hoeveel beschermde wedstrijden mogen ingelast voor de respectievelijke organisaties onder bevoegdheid van het sportbestuur.

5. Men mag enkel in volledige tenniskledij spelen. Zonder aangepast specifiek tennisschoeisel is het verboden op de terreinen te komen.

6. Na het beeindigen van de speelbeurt dienen de ballen verzameld in het voorziene bakje.Dit wordt overhandigd aan de volgende spelers van hetzelfde terrein. Zo deze niet opdagen wordt het bakje in het clubhuis op zijn plaats gezet.Per bal, die om welke reden dan ook niet in het bakje is geplaatst, zal 1 euro aangerekend worden.

7. Het is niet toegelaten, als het voorziene speeluur begonnen is, zich bij een enkelspel te hangen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de spelers die reeds op het terrein stonden.

8. Indien het terrein waarop je wenst te spelen het uur voor uw eigen aanvangsuur,volgens het bord vrij is, mag je een half uur voor het aanvangsuur op je voorbehouden terrein. Elke speler moet zich tijdens zijn speelbeurt op het specifiek terrein bevinden waarvoor hij zijn badge heeft gehangen; dus elke speler staat op dat terrein waarvoor de badge op het bord hangt, zonder uitzondering. Je hangt ook je badge als je les neemt, reserveert of een enkeling of een groepje van drie aan een partner helpt. De leden van de beheerraad mogen zo nodig badges verhangen. De leden van de VZW controleren mee en wijzen zo nodig de spelers op hun fout als ze het reglement overtreden.

9. Het bestuur en het sportbestuur hebben het recht tornooien en wedstrijden in te richten enkel voorbehouden aan de leden die zich hiervoor vooraf hebben ingeschreven.

10. Elk terrein wordt slechts voorbehouden voor 1 enkel uur. Spelers die pas een terrein verlaten hebben, mogen hun badge slechts terug ophangen nadat de voorziene speelduur volledig verstreken is. Deze spelers mogen echter geen leden die tijdens hetzelfde speeluur op het terrein stonden, van hun terrein verwijderen indien deze nog verder wensen te spelen. Na afloop van de speelbeurt wordt de badge meegenomen door het lid.

11. De leden mogen een gast meebrengen om mee te spelen. Eenzelfde persoon mag slechts 5 maal als gast uitgenodigd worden. Ze mogen slechts spelen als er terreinen vrij zijn, d.w.z. de clubleden die wensen te spelen hebben voorrang.De badge voor een gast is te verkrijgen bij de uitbater en mag slechts 5 minuten voor het voorziene speeluur opgehangen worden. De gasten worden vooraf in het gastenboek ingeschreven samen met de gastheer. Zij betalen aan de uitbater 4 euro per speelbeurt per persoon.

12. De raad van beheer kan op ieder moment tijdelijk supplementaire maatregelen uitvaardigen.

13. De spelers dienen steeds het terrein te verlaten wanneer de verantwoordelijke oordeelt dat er onderhoudswerken nodig zijn. Verder keert ook iedere speler het terrein bij het verlaten ervan na elke speelbeurt. Bij droog weer wordt altijd 1 uur voorzien voor het grondig spuiten van de terreinen, tenzij de terreinverantwoordelijke er anders over oordeelt, daar oppervlakkig spuiten bij het begin van het speeluur te weinig uithaalt :

 • terreinen 1, 2 en 3 telkens van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • terreinen 4, 5 en 6 telkens van 12.30 u. tot 13.30 u.

14. Het bestuur heeft het recht onregelmatigheden te bestraffen met schorsing of uitsluiting.
A-leden  en jeugdleden:
mogen tijdens alle openingsuren spelen op alle terreinen.

B-leden : mogen enkel in de week spelen, tot 17.30 uur op de terreinen 4, 5 en 6 en tot 18.00 uur op de terreinen 1, 2, 3, 7 en 8. Zij mogen niet spelen tijdens het weekend.Zij worden als gast aanzien wanneer zij spelen buiten de hun toegewezen uren.

16. Reservaties : er zijn reservaties mogelijk door deze op een speciaal blad aan te brengen, daartoe worden uitsluitend de terreinen 3 en 6 gebruikt. er zijn geen reservaties mogelijk als deze de georganiseerde activiteiten van het sportbestuur tijdens de week kunnen hinderen.Er mag door eenzelfde persoon slechts 1 keer per week een reservatie geboekt worden. Een enkelspel en een dubbel zijn dus twee reservaties. Een reservatie die niet doorgaat, gelijk om welke reden, kan niet hernomen worden tijdens diezelfde week.Alle personen die op het terrein staan MOETEN op het reservatieblad vermeld staan. Dames gebruiken daarbij steeds hun meisjesnaam. reserveren met een gast is niet mogelijk. bij overtreding van deze voorschriften wordt het betrokken lid gestraft met uitsluiting tot reserveren.

17. Het uur voor een beschermde wedstrijd (= reservatie, vriendenclubs, clubkampioenschap,interne competitie en organisaties) mag door de betrokkene(n) niet gespeeld worden. Zo zal iemand die deelneemt aan een tornooi of competitie geen terrein kunnen voorbehouden zolang dit tornooi of deze competitie voor die dag niet gedaan is.

18. Beschermde wedstrijden (= zoals hierboven vermeld) zowel voor J-leden als voor A -leden mogen door de betrokkenen steeds tot het einde gespeeld worden ook al loopt de betrokken match uit in het volgende speeluur.

<h1 >Fairplay-gedragscode :

Heel wat gebruiken in en om de tennisterreinen kunnen niet in regels zoals een clubreglement vastgelegd worden. Door bepaalde regels vrijwillig na te leven kan heel wat irritatie vermeden worden. In veel gevallen weten de leden onvoldoende of niet hoe bepaalde gedragingen overkomen bij andere spelers, vandaar de volgende opsomming :

 • Onze tennisclub heeft vooral in the begin van het zomerseizoen een grote bezetting, omdat er nu eenmaal veel aktieve spelende ledenop TCLO zijn. Vaak zijn er terreinen bezet vanwege interclub, tennislessen, jeugdwerking,of terrein-onderhoud. Hou hier op voorhand rekening mee en informeer jezelf over de clubkalender via flyers op de club en deze website. Dit voorkomt veel irritatie en nutteloze verplaatsingen naar de club. Er is ook steeds de mogelijkheid om een terrein te reserveren.
 • als je speeluur begint, zou je geen tennispartij van hun terrein mogen zetten als er nog andere terreinen vrij liggen die je evengoed kunt nemen. Zelfs bij een reservatie kan je eventueel een ander terrein nemen als het toch vrij ligt en je reservatie laten vallen.
 • Een tennispartij moet plezant zijn. Als je echter zoveel lol trapt op het terrein dat je de andere spelers stoort.
 • Zeer jonge spelers (en niet alleen jonge) zijn soms hun tennismatch na een half uur beu.In plaats van dan op het terrein te blijven praten, laat men toch beter het terrein aan anderen die staan te popelen om te mogen beginnen..
 • Ouders met zeer jonge kinderen nemen deze geregeld mee op het terrein. Als er naastliggende terreinen bezet zijn, kan het storend zijn als die jongeren als ijverige ballenjongens of -meisjes optreden. Soms lopen ze dan in de weg of geven op elke bal commentaar. Hierbij spreken we nog niet over het gevaar dat ze door een smash-bal kunnen geraakt worden. .
 • Na elk spel moet het terrein gekeerd worden. Soms zegt de opvolgende groep spelers dat het voor hen niet hoeft opdat ze dadelijk zouden kunnen spelen. We onthouden dat de terreinen niet alleen gekeerd worden om ze netjes aan de volgende ploeg af te leveren, maar ook om de kwaliteit van de terreinen optimaal te houden..
 • De ballen worden ter beschikking gesteld door de club en de prijs is in het lidgeld inbegrepen.Dit blijkt sommige leden aan te zetten om er zeer nonchalant mee om te springen, immers wat van iedereen is, is van niemand. We moeten vaststellen dat er leden zijn die de moeite niet doen om een bal te gaan halen die ze juist buiten de omheining hebben geslagen. Dit stelt elk jaar het probleem of dit systeem kan gehandhaafd blijven. Het hangt van de zorg van de leden af of dit betaalbaar blijft. Als je een bal buiten slaat, ga deze dan halen zodra het spel gedaan is en niet na de volledige set. Er verdwijnen immers te veel ballen door voorbijgangers en het is niet eenvoudig om na een tijd nog te herinneren waar een bal juist in de bosjes is verdwenen. Hierbij moet opgemerkt worden dat geregeld ballen gevonden worden op het dak van het clubhuis en van het cultureel centrum. Buiten het feit dat dit problemen kan opleveren bij regen, omdat die ballen de aflopen kunnen verstoppen, getuigt dit van weinig respect voor het balbeheer. Onze leden halen zeker geen ballen van het dak van het cultureel centrum om beschadiging te voorkomen..
 • Voor elk terrein zijn er vier tennisballen voorzien. Gebruik de ballen van je eigen terrein en geen andere, ook al lijken die van een betere kwaliteit. Door het systeem van genummerde ballen doorheen te halen is elke controle onmogelijk en benadeel je spelers die op een ander terrein wilden spelen. Aanvaard geen ballen van de vorige spelers als er geen vier ballen aanwezig zijn. De uitleg dat er voordien ook maar drie aanwezig waren is hierbij geen argument..
 • Als je ballen wegrollen achter een ander bezet terrein, ga niet achter je ballen aan of begin niet het klassieke dank u te roepen, want dan stoor je de spelers van het andere terrein. Tracht even geduld te oefenen en hoop dat de spelers van het naburige terrein de beleefdheid hebben om je bal op te merken en terug te slaan. Jouw roepen hindert de andere partij rustig na te kijken of er vreemde ballen tussen hun ballen geraakt zijn..
 • Als de kwaliteit van de ballen je niet voldoet Vermits het leveren van ballen een service van de club is en het onmogelijk is voor iedereen altijd goed te doen, staat elk lid vrij met eigen ballen te spelen als men dat nodig vindt. De ballen worden op geregelde tijdstippen vervangen, zodat de kans groot is dat iedereen al eens met nieuwe ballen kan spelen. Als je eigen tennis uurregeling toevallig dikwijls op minder goede ballen uitkomt, is dit spijtig maar onvermijdelijk. Alleen de verantwoordelijke voor de ballen kan deze vervangen zodat de leden niet aan de toog moeten komen vragen om andere ballen te krijgen; het goed of slecht zijn van ballen is dikwijls zeer subjectief..
 • Jaren geleden heeft de club besloten geen honden toe te laten op de terreinen. Deze maatregel heeft voor- en tegenstanders. We willen echter onze graspleinen proper houden voor de kinderen die erop spelen en ongevallen voorkomen. Tijdens het tornooi en interclubwedstrijden geeft dit soms problemen omdat de vreemde bezoekers onze interne regels niet kennen. Van onze eigen leden mogen we dan ook verwachten dat zij wel de interne richtlijnen kennen en toepassen..
 • Ons clubreglement voorziet een strikte regeling voor het ophangen van de badge om een terrein voor te behouden. Telkens stellen we vast dat er leden zijn die trachten dit te omzeilen om ergens een uurtje meer te kunnen spelen. Ook hier geldt de regel dat de geest van ons reglement moet gevolgd worden in het belang van de grootste groep spelers. Om niemand te bevoordelen wordt niet toegelaten voor iemand anders zijn badge te hangen of tijdelijk je eigen badge te hangen voor iemand anders. Dit is moeilijk te bestraffen, maar is duidelijk in strijd met de geest van ons reglement..
 • Als een badge vergeten wordt, is de regel om voor die dag een dagkaart te kopen om naderhand aandachtiger te zijn. Het komt slecht over als je dagkaarten van enkele dagen tevoren ziet ophangen of VTV kaarten. Wie zijn badge kwijt is, kan mits een foto in te leveren tegen een geringe bijdrage een nieuwe badge bekomen. Neem na je speeluur je badge ook terug mee van het bord..
 • Een gastenkaart wordt slechts opgehangen 5 minuten voor het uur begint. Steeds hebben de gewone leden voorrang op de bezoekers..
 • Ons bestuur heeft geregeld discussies met de politieagenten omdat leden hun wagen stationeren aan de onderbroken gele lijn naast terrein 1 in de Guicciardinistraat. Dit is een draairuimte om personenwagens maar ook brandweerwagens e.d. vrije doorgang te geven en kans te geven te draaien. Het is tevens voor alle leden hinderlijk als ze met hun wagen willen vertrekken en ze moeten tussen geparkeerde wagens slalommen om terug te kunnen draaien. Voor een lid van een sportclub mag 100 meter te voet toch geen te grote afstand zijn om de wagen kwijt te raken.
 • Volgens het reglement eindigt een speeluur nadat dit uur volledig voorbij is en dan kan slechts een nieuwe terrein bezet worden. Wie dus wat vroeger stopt om een nieuwe terrein te bezetten ontvreemdt misschien een terrein aan leden die nog niet de kans hadden die dag te spelen. Op dezelfde manier moeten we de taktiek bekijken van1 speler die afspreekt met een lid dat het uur daarvoor nog volop in actie was. Twee uren na mekaar spelen kan alleen als er geen andere gegadigden zijn.